Онлайн сургалтын нэгдсэн платформ - Odosury.com нь олон төрлийн хувь хүний хөгжлийн болон мэргэжлийн хичээлүүдийг багтаасан бүх насныханд зориулсан онлайн сургалтын платформ.

Шинээр нэмэгдсэн хичээлүүд

Tatatonga.com ашиглах заавар

Үнэгүй хичээлүүд

Amjilt 3.0 системийн ашиглах заавар

Amjilt 2.0 системийн ашиглах заавар

Архив, албан хэрэг хөтлөлт

Бизнес, менежмент

Хувь хүний хөгжил

Хувь хүний хөгжил

Мэтгэлцээний ур чадвар

Хувь хүний хөгжил

Илтгэх ур чадвар

Хувь хүний хөгжил

EQ

Хувь хүний хөгжил

TAOBAO онлайн захиалга

Бусад ур чадвар

Хүний нөөцийн удирдлага

Бизнес, менежмент

ОНЦЛОХ ХИЧЭЭЛҮҮД

СОНСДОГ НОМНЫ ХУРААНГУЙ