Amjilt 3.0 системийн ашиглах заавар

Amjilt 3.0 системийн ашиглах заавар

Amjilt 3.0 системийн ашиглах заавар

Amjilt 3.0 системийн модуль тус бүрийн ашиглах заавар

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Amjilt 3.0 системийн багш, сурагч, эцэг эх болон админий модуль тус бүрийн ашиглах заавар