Англи хэл

Англи хэл

Англи хэл

Англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хэрхэн бэлтгэх, ямар арга барилаар хийх. Тухайн үгс болон дүрмийг мэдэхгүй байсан ч хам сэдвээс нь зөв хариултыг олох арга барилыг эзэмших нь л чухал юм.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Англи хэлний сонсох чадвараас бусад чадварыг давтаж, элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх, хэрхэн дасгал даалгавруудыг хурдан хугацаанд, зөв хийж гүйцэтгэх, чадвар тус бүрд суурилсан арга,  олон сонголттой дасгал даалгавар гүйцэтгэх чухал арга барил эзэмшинэ