Архив, албан хэрэг хөтлөлт

Архив, албан хэрэг хөтлөлт

Архив, албан хэрэг хөтлөлт

Хувь хүнийг хөгжүүлж, мэргэжлийн ур чадварыг цогцоор нь эзэмшүүлэн, чадавхижуулахад оршино.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Энэхүү хичээлээр ирсэн бичиг, өргөдөл гомдол бүртгэх, шийдвэрлүүлэх, хаах, хадгалах Явсан бичиг бүртгэх, албан бичиг төлөвлөх, илгээх, өргөдөл хүсэлт гаргах, шийдвэрлүүлэх, хурлын тэмдэглэл хөтлөх, тушаал шийдвэр боловсруулах, дугаарлах, тараах, хадгалах, ашиглах, гэрээ боловсруулж сурах, хянах, батлуулах, дугаарлах, мэдээллийг боловсруулах, хадгалах, зэрэг чадварт суралцах болно.