Corel Draw

Corel Draw

Corel Draw

- Coreldraw программ хангамж нь хэвлэлийн болоод үйлдвэрийн дизайны эх бэлтгэлд байнга ашигладаг программ хангамж болно. Энэхүү программ хангамжийг монголын ихэнх хэвлэлийн үйлдвэрүүд ашигладаг бөгөөд график дизайнер хүний зайлшгүй эзэмшсэн байх программ хангамж болдог

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Coreldraw программ хангамж нь хэвлэлийн болоод үйлдвэрийн дизайны эх бэлтгэлд байнга ашигладаг программ хангамж болно. Энэхүү программ хангамжийг эзэмшсэнээр та өөрийн болоод бусад байгууллагуудын бүх төрлийн хэвлэлийн эхийг бэлтгэх чадвартай болох юм. Сургалтын агуулгад Coreldraw программ хангамжийг нээх , хадгалах , үндсэн ажлын талбартай ажиллах, багаж хэрэгслүүдийн талаар нарийн тайлбарлах болно.