Хувь хүний хөгжил

Хувь хүний хөгжил

Хувь хүний хөгжил

Хувь хүний хөгжил хичээлээр дамжуулан хувь хүний хөгжил ,хувь хүний ур чадвар зэрэг хичээлүүдийн анхан ба дунд шатны онолын цогц мэдлэг олгох зорилготой.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

    Хувь хүний нийгмийн, оюун ухаан болон сэтгэл зүйн боловсрол чадварыг хөгжүүлэн мэдлэгийн цар хүрээг тэлэн нэмэгдүүлэх хувь хүний хөгжлийн ерөнхий ойлголт, хувь хүний ур чадвар зэрэг олон төрлийн видео хичээлүүдийг багтаасан болно.