Илтгэх ур чадвар

Илтгэх ур чадвар

Илтгэх ур чадвар

Илтгэх ур чадвар хичээлээр дамжуулан илтгэх ур чадварын анхан ба дунд шатны онолын цогц мэдлэг олгох зорилготой.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Хувь хүний нийгмийн, оюун ухаан болон сэтгэл зүйн боловсрол чадварыг хөгжүүлэн мэдлэгийн цар хүрээг тэлэн нэмэгдүүлэх илтгэх ур чадвар, илтгэх урлагийн ерөнхий ойлголт, зэрэг олон төрлийн видео хичээлүүдийг багтаасан болно.