Нийгэм

Нийгэм

Нийгэм

Нийгмийн ухаан хичээлийн улс төр ба эдийн засгийн ойлголтуудтай танилцана.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Нийгмийн ухааны хичээлийн улс төр болон эдийн засгийн ухааны талаар ойлголт авах ба хичээлүүдээ судалснаар нийгэм эдийн засгаа таньж мэдэж, нийгмийн идэвхтэй мэдлэгтэй иргэн байх болно