Няравын сургалт

Няравын сургалт

Няравын сургалт

Няравын тухай ерөнхий ойлголт

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Няравын тухай ерөнхий ойлголт мөн нярав хүний мэдвэл зохих хууль дүрэм , журмын эмхэтгэлээс хичээлээ боловсруулсан ба няравын бараа материалын тайланг хэрхэн гаргадаг талаар дэлгэрэнгүй заасан