SPSS Судалгааны программ

SPSS Судалгааны программ

SPSS Судалгааны программ

SPSS 25 программын анхан, дунд шатны хичээлийг 30 минутын бичлэг болгон дэлгэрэнгүй тайлбар, бэлэн өгөгдөл дээр тулгуурлан бэлтгэсэн.

ХөтөлбөрТанилцуулга

Хичээлийн тухай

Нийгмийн шинжлэх ухааны статистикийн SPSS программ нь аливаа судалгааны мэдээллийг боловсруулахад зориулагдсан учир хэрэглэхэд хялбар программ юм. Бакалавр, магистр, докторын дипломын ажил, судлаач нар өргөн хэрэглэдэг. Статистикийн энгийн болон ахисан түвшний шинжилгээнүүдийг хийж сурахаас гадна логик дэс дараалалтай асуулгын хуудас боловсруулах, мэдээллийг боловсруулах, нэгдсэн дүгнэлт гаргахад туслах болно.